ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขของNin Jiom Medicine Manufactory (H.K.) Ltd.

ขอขอบคุณสำหรับกรเยี่ยมชมเว็บไวต์ของ Nin Jiom Medicine Manufactory (H.K.) Ltd. (“Nin Jiom”) (เช่น www.ninjiom.com) (“เว็บไซต์”) กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์นี้

การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของคุณอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ถ้าไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด โปรดออกจากเว็บไซต์ในตอนนี้
เว็บไซต์นี้จัดทำโดย Nin Jiom เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ องค์กร และให้ข้อมูลความรู้ต่อสาธารณะ ตลอดจนให้ความบันเทิงส่วนบุคคล ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อแม้
Nin Jiom อาจใช้ดุลยพินิจของตน เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว การใช้เว็บไซต์หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้น
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาทั้งเว็บไซต์และวัตถุทั้งหมดในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่น ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญา (โปรดอ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การแสดงข้อมูลลิขสิทธิ์ในอินเตอร์เน็ต”)

การส่งข้อมูล

คุณตกลงว่าความคิดเห็น ข้อความ การประกาศ ข้อมูล คำแนะนำ ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ แนวคิด การแนะนำผลิตภัณฑ์ และรายการอื่น ๆ หรือวัตถุต่าง ๆ ที่เปิดเผยทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การตอบแบบสอบถามที่ส่งหรือให้กับ Nin Jiom ผ่านเว็บไซต์หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (“การส่งข้อมูล”) ถือว่าไม่ใช่ข้อมูลลับ และไม่มีกรรมสิทธิ์ และข้อมูลดังกล่าวจะกลายเป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินของ Nin Jiom และในปัจจุบันตลอดจนหลังจากนี้ Nin Jiom เป็นผู้ถือสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในลิขสิทธิ์ทั้งหมดและสิทธิอื่น ๆ ในการส่งข้อมูล Nin Jiom ไม่ต้องและจะไม่รับผิดชอบ (i) ดูแลการส่งข้อมูลไว้เป็นความลับ (ii) จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ใดสำหรับหรืออันเกี่ยวเนื่องกับการใช้การส่งข้อมูล หรือ (iii) ตอบกลับการส่งข้อมูลใด ๆ
เมื่อคุณส่งข้อมูลเท่ากับคุณแถลงและรับรองว่าการส่งข้อมูลจากคุณจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่น ๆ
เมื่อคุณส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อันเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ แสดงว่าคุณตกลงว่า Nin Jiom มีสิทธิ (แต่ไม่ต้องรับผิดชอบ) ที่จะคัดลอก ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือใช้การส่ง
ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับคุณหรือผู้อื่น
Nin Jiom ไม่อาจตกลงและไม่ตกลงที่จะพิจารณาหรือตรวจสอบการส่งข้อมูลทุกครั้ง และไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาวัตถุที่ผู้ใช้งานประกาศบนเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะไม่อัปโหลด ประกาศ เผยแพร่ หรือตีพิมพ์วัตถุในเว็บไซต์ เมื่อวัตถุนั้น (i) กล่าวร้าย หมิ่นประมาท ลามก ดูหมิ่น น่าอับอาย ยั่วโทสะ อนาจาร ข่มขู่ หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (ii) ละเมิดสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือเครื่องหมายการค้า ของบุคคลหรือองค์กรใด (iii) ผิดกฎหมาย หรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือ (iv) โฆษณาหรือร้องขอเงินทุน สินค้า หรือบริการ คุณเป็นและยังคงเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาของการส่งข้อมูลที่คุณทำ Nin Jiom จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือคำสั่งศาลที่ร้องขอหรือมีคำสั่งให้ Nin Jiom เปิดเผยอัตลักษณ์ของผู้ประกาศข้อมูลหรือวัตถุดังกล่าว

การเชื่อมโยง

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น Nin Jiom จะไม่รับผิดชอบต่อการพร้อมใช้งาน หรือเนื้อหา หรือวัตถุที่มี หรือได้รับผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น และการอ้างอิงไปยังข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกจากเว็บไซต์ ไม่ใช่และไม่ควรตีความว่าเป็นการรับรองจาก Nin Jiom ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย คำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าวควรส่งถึงผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านี้น

การปฏิเสธความรับผิด

วัตถุในเว็บไซต์อาจมีความไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ Nin Jiom จะไม่รับผิดหรือไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายอันมีเหตุจากหรือเกิดจากการที่ผู้ใช้
เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากหรือผ่านเว็บไซต์ คุณมีหน้าที่ประเมินข้อมูลและเนื้อหาอื่นที่มีในเว็บไซต์ เว็บไซต์และข้อมูลตลอดจนวัตถุที่มีในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือภายหลัง

ไม่มีการรับประกัน

เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้จัดหาให้ตามสภาพที่ “เป็นอยู่” และ “มีอยู่” NIN JIOM มิได้ให้คำรับรองหรือคำรับประกันใด ๆ กับเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันกรรมสิทธิ์หรือการปราศจากโปรแกรมประสงค์ร้ายต่าง ๆ (เช่น ไวรัส วอร์มหรือม้าโทรจัน) หรือการรับประกันโดยปริยายในส่วนของความสามารถในการจำหน่ายได้ หรือความเหมาะสมในวัตถุประสงค์เฉพาะ และปฏิเสธโดยชัดแจ้งที่จะให้คำรับรองหรือการประกันใด ๆ NIN JIOM ไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน ไม่รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์ปราศจากข้อบกพร่อง หรือข้อบกพร่องใด ๆ จะได้รับการแก้ไข เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงรับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ด้วยตนเอง คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญเสียโอกาสในการใช้งาน การสูญหายของข้อมูล และค่าใช้จ่ายทั้งหมดอันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการหรือการซ่อมแซมอุปกรณ์และ/หรือซอฟต์แวร์ที่จำเป็นทั้งหมด ซึ่งคุณใช้เกี่ยวกับเว็บไซต์ และตกลงว่าNIN JIOM ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าในรูปแบบใด อันเกิดจาก มีเหตุจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ

ข้อจำกัดในการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม NIN JIOM จะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับความเสียหายโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นการเฉพาะ ค่าปรับเพื่อลงโทษ ค่าปรับเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันส่งผลในภายหลัง หรือความเสียหายอื่นใด แม้ว่า NIN JIOM จะได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้น ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทำตามสัญญา การละเมิด การรับประกัน หรือข้อกฎหมายอื่นใด ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน การไม่สามารถใช้งาน หรือประสิทธิภาพของข้อมูล ผลิตภัณฑ์และวัตถุในเว็บไซต์

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะต่อสู้คดีและชดใช้ Nin Jiom และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ ตัวแทน บุคคลอื่น และผู้อำนวยการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ถือหุ้นของ Nin Jiom ในการฟ้องร้อง ค่่าเสียหาย ผลขาดทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนายและค่าธรรมเนียมศาล ที่เกิดจ้างหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ของคุณอยู่ภายใต้กฎหมายเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (“ฮ่องกง”)

วิธีติดต่อเรา

ถ้าคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวหรือการเก็บรวบรวมข้อมูล กรุณาอีเมลมาที่ ninjiom@ninjiom.com
ฉบับภาษาจีนที่มีในเว็บไซต์นี้ มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการแปลข้อความภาษาอังกฤษเท่านั้น และถ้ามีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างสองฉบับนี้ ให้ยึดตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในทุกกรณี

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

Nin Jiom Medicine Manufactory (H.K.) Ltd. Privacy Policy
นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในอินเตอร์เน็ต

Nin Jiom Medicine Manufactory (H.K.) Ltd. (“Nin Jiom”) เคารพต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง และตั้งใจที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับของ “บทบัญญัติว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล” เราใช้นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในอินเตอร์เน็ตกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ในเว็บไซต์ www.ninjiom.com ด้านล่างคือวิธีรวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่งผ่าน และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ

เมื่อเรียกดูเว็บไซต์ คุณต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการลงทะเบียนแข่งขันหรือชิงโชค ร่วมเล่นเกมหรือรายการส่งเสริมการขาย รับข้อมูลข่าวสาร สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ตอบแบบสอบถามหรือสมัครชมรม การเข้าร่วมกิจกรรมของคุณเป็นการสมัครใจ และเราจะไม่ขอข้อมูลมากไปกว่าที่จำเป็นต้องใช้ในการร่วมกิจกรรมของเว็บไซต์ ถ้าคุณไม่ต้องการให้เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาอย่าแบ่งปันการส่งข้อมูลของคุณ
ในบางกรณี คุณอาจได้รับคำถามหมู่ (เราจะไม่ระบุอัตลักษณ์จากข้อมูลที่คุณให้) และคำถามดังกล่าวจะไม่แสดงในเว็บไซต์ ส่วนในกรณีอื่นทั้งหมด อาจมีการติดตามข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในเว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่อีเมล วันเกิด อายุ เพศ ที่อยู่ การศึกษา อาชีพ และความสนใจส่วนตัว

การใช้ข้อมูล

ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเพื่อได้สิทธิแข่งขันออนไลน์ ร่วมเล่นเกม ร่วมรายการส่งเสริมการขายหรือชิงโชคกับ Nin Jiom เราจะใช้ข้อมูลที่ให้เมื่อลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเพื่อแข่งขันชิงรางวัลและรายการส่งเสริมการขาย และอื่น ๆ เราจะใช้การตอบรับอีเมลอัตโนมัติในการตอบรับอีเมลที่ได้รับ และจะใช้อีเมลตอบรับอัตโนมัติในการส่งข้อมูลอื่น การตอบรับอัตโนมัติไปยังที่อยู่อีเมลจะไม่ใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น
เมื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะรับข้อมูลข่าวสารและข้อมูลปรับปรุงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือไม่ เราจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์นี้ เว้นแต่คุณจะขอรับข้อมูลปรับปรุงจากเรา เราใช้ข้อมูลที่คุณให้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ อีกวิธีหนึ่งที่เว็บไซต์ใช้รวบรวมข้อมูลคือการเก็บไอพีแอดเดรส ซึ่งเป็นหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำหนดให้อัตโนมัติทุกครั้งที่ใช้อินเตอร์เน็ต เว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ “ถ่ายทอด” เว็บเพจและระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยไอพีแอดเดรสของเครื่อง เมื่อคุณขอดูเพจจากเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลไอพีแอดเดรสของคุณ เราไม่เชื่อมโยงไอพีแอดเดรสกับข้อมูลใดที่ระบุอัตลักษณ์ ดังนั้น แม้ว่าจะมีการบันทึกข้อมูลไอพีแอดเดรสของคุณ แต่คุณก็ยังคงเป็นบุคคลนิรนามสำหรับเรา สำหรับขอบเขตในการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลภายนอก กรุณาอ่านหัวข้อ “การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอก” ด้านล่าง

การยกเลิกลงทะเบียน / การลบข้อมูล

คุณสามารถยกเลิกการลงทะเบียนหรือลบข้อมูลที่ให้ไว้ด้วยวิธีการต่อไปนี้:
1. อีเมลถึงเราที่ ninjiom@ninjiom.com โดยกรุณาแจ้งชื่อและสิ่งที่ต้องการให้เราทำอย่างชัดเจน
2. ส่งจดหมายมาที่ Market Department, Nin Jiom Medicine Manufactory (H.K.) Ltd., 16/F, Block A, Texaco Road Industrial Centre, 256-264 Texaco Road, Tsuen Wan, Hong Kong โดยกรุณาแจ้งชื่อและสิ่งที่ต้องการให้เราทำอย่างชัดเจน

การใช้คุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์หรือชิ้นส่วนข้อมูลที่จะเก็บไว้ในฮาร์ดไดร์ฟของเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราอาจใช้คุกกี้ในการปรับปรุงเว็บไซต์และปรับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของคุณ นอกจากนี้ คุกกี้ยังช่วยทำให้การเยี่ยมชมเว็บเร็วขึ้นหรือทำให้คุณได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีขึ้นด้วยการจำข้อมูลที่คุณเคยให้ไว้กับเรา การใช้คุกกี้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม และจะพบในเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เบราเซอร์ส่วนมากถูกกำหนดให้ยอมรับคุกกี้แต่แรก ทั้งนี้ถ้าคุณไม่ต้องการ คุณสามารถกำหนดค่าเบราเซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้หรือแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้ เพื่อที่คุณจะได้ล้างข้อมูลคุกกี้ออกจากเบราเซอร์

การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอก

เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวมและไม่ใช่ข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์กับผู้โฆษณา คู่ค้าและบริษัทในเครือ ผู้สนับสนุน ตัวแทนและบุคคลภายนอกอื่น เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุอัตลักษณ์ได้กับบุคคลภายนอกไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใด ตัวอย่างเช่น เราอาจแจ้งให้คู่ค้าทราบจำนวนของผู้ชายและผู้หญิงที่ร่วมการแข่งขัน แต่เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลดังกล่าว พนักงานและตัวแทนของเราจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเท่านั้น และเข้าใจว่านี่คือข้อมูลธุรกิจที่เป็นความลับ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

ผู้ใช้ควรทราบว่าเมื่อใช้เว็บไซต์นี้ อาจถูกนำทางไปยังเว็บไซต์อื่นที่นอกเหนือการควบคุมและพ้นจากบริการของเรา การนี้รวมถึงการเชื่อมโยงจากผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนและคู่ค้าที่อาจใช้ตราสัญลักษณ์ของ Nin Jiom เว็บไซต์เหล่านี้อาจส่งคุกกี้ของตนไปยังผู้ใช้ หรือเก็บข้อมูล หรือร้องขอข้อมูล คุณควรทราบตำแหน่งที่อยู่ในอินเตอร์เน็ตเสมอ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเพื่อดูนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่อาจแตกต่างจากของเรา ถ้าเว็บไซต์นี้เชื่อมโยงคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เราไม่ให้คำรับรองว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว นโยบายมีความเพียงพอ ถูกต้อง หรือสมบูรณ์

ความรับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวของเด็ก

เราใส่ใจต่อความเป็นส่วนตัวของเด็กเป็นพิเศษ เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิบสามปี ในกรณีที่เหมาะสม เราจะมีคำแนะนำพิเศษไม่ให้เด็กส่งข้อมูลดังกล่าวทางเว็บไซต์ และ/หรือจะมีขั้นตอนที่สมควรเพื่อทำให้มั่นใจได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองในการส่งข้อมูลนั้น พ่อแม่ควรทราบว่านโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเราจะควบคุมเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล แต่ข้อมูลที่เด็กหรือผู้อื่นให้โดยสมัครใจในการสนทนา แลกเปลี่ยนอีเมล หรือในลักษณะนี้ อาจถูกบุคคลภายนอกใช้สร้างอีเมลไม่พึงประสงค์ เราสนับสนุนให้พ่อแม่ทุกคนแนะนำลูกเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบขณะที่ใช้อินเตอร์เน็ต

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบาย

ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลบนโยบายคุ้มครองความเป็นเป็นส่วนตัว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เราจะประกาศข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวที่นี่ ขอแนะนำให้อ่านเพจข้อตกลงและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเป็นประจ

การยอมรับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

เมื่อใช้เว็บไซต์นี้เท่ากับคุณได้แสดงการยอมรับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับความใดในนโยบาย โปรดอย่าใช้เว็บไซต์หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล

Nin Jiom Medicine Manufactory (H.K.) Ltd. / การแสดงข้อมูลลิขสิทธิ์ในอินเตอร์เน็ต
* วัตถุทั้งหมดในเว็บไซต์ของ Nin Jiom Medicine Manufactory (H.K.) Ltd. (“Nin Jiom”) (เช่น www.ninjiom.com) (“เว็บไซต์”) และตัวเว็บไซต์เอง ได้รับการคุ้มครองจากลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และ/หรือสิทธิอื่นในทรัพย์สินทางปัญญา Nin Jiom หรือบริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือ เป็นเจ้าของ หรือผู้ลงทะเบียน หรือผู้ได้รับใบอนุญาตในวัตถุเหล่านี้ หรือใช้โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของ วัตถุดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ กรรมสิทธิ์ ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า รูปถ่าย รูปภาพ ภาพประกอบ ข้อความ คลิปวิดีโอ คลิปเสียง การออกแบบ ลิขสิทธิ์ และวัตถุอื่นซึ่งมีกรรมสิทธิ์ที่อยู่ในเว็บไซต์ ตลอดจนซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า “วัตถุ”) โดยขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดทั่วโลก
วัตถุที่อยู่ในเว็บไซต์แสดงเพื่อความบันเทิง เพื่อเป็นข้อมูลและเพื่อส่งเสริมรายการขายเท่านั้น อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวและมิใช่การใช้งานเพื่อการค้าเท่านั้น

คุณสามารถดาวน์โหลดหรือคัดลอกวัตถุในเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวและมิใช่การใช้งานเพื่อการค้าเท่านั้น โดยที่คุณจะไม่ลบหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลแสดงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และข้อมูลอื่นที่เป็นกรรมสิทธิ์ คุณไม่ได้รับสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์อื่นใดในวัตถุหรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่เป็นผลจากการดาวน์โหลดหรือคัดลอกดังกล่าว ห้ามโดยเด็ดขาดมิให้ทำซ้ำ (เว้นแต่เพื่อการใช้งานส่วนตัวที่มิใช่การค้า) ตีพิมพ์ ส่งผ่าน เผยแพร่ แสดง ย้ายออก ลบ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข สร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง ขาย หรือมีส่วนร่วมในการขายเว็บไซต์ วัตถุใด ๆ หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nin Jiom ก่อน ห้ามมิให้ใช้วัตถุโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด และการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดสิทธิของ Nin Jiom และ/หรือบุคคลภายนอก ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายว่าด้วยการทำให้ปรากฎต่อสาธารณชน
เครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ Nin Jiom หรือบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือ (“รวมเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) ที่แสดงในเว็บไซต์ เป็นเครื่องหมายการค้าที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียนของ Nin Jiom หรือบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือ ไม่มีความใดในเว็บไซต์ที่จะตีความว่าเป็นการให้สิทธิ การแสดงเจตนาเป็นนัย การถูกตัดบท หรืออย่างอื่น ใบอนุญาตหรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงในเว็บไซต์ ใบอนุญาตหรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของ ในกรณีที่คุณใช้เครื่องหมายการค้าโดยละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข Nin Jiom จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยทันทีและหนักแน่นเต็มขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมใน “ข้อตกลงและเงื่อนไข” ดังที่ระบุข้อมูลไว้ข้างต้น

ลิขสิทธิ์ © 2014 Nin Jiom Medicine Manufactory (H.K.) Ltd.ฉบับภาษาจีนที่มีในเว็บไซต์นี้ มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการแปลข้อความภาษาอังกฤษเท่านั้น และถ้ามีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างสองฉบับนี้ ให้ยึดตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในทุกกรณี

Please click here to enter Nin Jiom USA website.
按此瀏覽京都念慈菴美國市場網頁。